KYC/CDD

ทำความรู้จักกับลูกค้า (หรือ Know your Client – KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (หรือ Client Due Diligence – CDD) เป็นมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การฟอกเงินเป็นความผิดร้ายแรงที่ต้องป้องกันและปราบปรามในประเทศส่วนใหญ่ รวมทั้งประเทศไทย ถึงแม่ว้าจะไม่ใช้ความผิดที่ถึงแก่ชีวิต หรือละเมิดความอิสสระของบุคคล การฟอกเงินทำให้กระบวนการก่ออาชญากรรมประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การทำลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

การฟอกเงิน คือ กระบวนการที่ทำให้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย (หรือเรียกว่า เงินสกปรก) ดูเหมือนได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (หรือเรียกว่า สะอาด) โดยทั่วไป การฟอกเงินมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การนำเงินผิดกฏหมายเข้าสู่ระบบการเงิน การย้ายเงิน และการรวมเงินเข้าไปในระบบ อันดับแรก เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย จะถูกนำเข้าสู่ระบบการเงิน จากนั้น จะถูกย้ายไปยังที่ต่างๆเพื่อสร้างความสับสน บางครั้งอาจถูกโอนไปยังหลายๆบัญชี สุดท้าย เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายนี้จะถูกรวมเข้าไปยังระบบการเงิน โดยการทำธุรกรรมเพิ่มเติมอื่นๆ จนเงินสกปรกนี้ดูเหมือนสะอาด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถูกจัดตั้งโดยคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ โดยให้กลุ่มธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และประกันภัย เป็นกลุ่มการทำงาน ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ภายใต้รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย (Report on the Observance of Standards and Codes) กฎระเบียบเกี่ยวกับ KYC/CDD ไม่เพียงแต่ช่วยสถาบันทางการเงินตรวจจับ ยับยั้ง และป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กฎระเบียบเหล่านี้ยังช่วยให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในระดับสากลในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML POLICY)

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการฟอกเงินโดยปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งระบบและการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม นโยบายนี้ คือมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้:

 • การแต่งตั้งเจ้าพนักงานรายงานการฟอกเงิน ที่มีวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และสามารถมีความรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ และข้อชี้แนะของภาคหน่วยได้
 • จัดตั้งและรักษาการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ เกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย
 • จัดตั้งและรักษาการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ การยืนยันตัวตน และขั้นตอน KYC ตามความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกค้า รวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้น สำหรับลูกค้าที่อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าลูกค้าทั่วไป เช่น ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการเมือง
 • จัดตั้งและรักษาระบบและควบคุมติดตามความเสี่ยงของลูกค้า และมีขั้นตอนที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า
 • ขั้นตอนสำหรับรายงานการทำธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย ทั้งต่อภายในบริษัทฯ และต่อหน่อยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีการจัดเก็บหลักฐานที่เหมาะสม ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนด
 • มีการอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้มีความเสี่ยง

THAIEXCHANGER จะไม่ทำการติดต่อกับบุคคล นิติบุคคล องค์กร หรือประเทศใด ๆ ที่อยู่ในรายชื่อผู้มีความเสี่ยง (Sanction List) โดย THAIEXCHANGER จะทำการตรวจสอบต่อรายการผู้มีความเสี่ยงจาก United Nations, European Union, UK Treasury และ US Office of Foreign Assets Control (OFAC)


ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) POLICY

Money laundering is an offense which most countries, including Thailand, treat as a top priority to combat. Although it is not an offense that causes death, serious injuries or violation of freedom of an individual, it enables organized crimes to cause damages to countries’ economy and security.

Money laundering is the process of making illegally-gained proceeds (i.e. “dirty money”) appear legal (i.e. “clean”). Typically, it involves three steps: placement, layering and integration. First, the illegitimate funds are furtively introduced into the legitimate financial system. Then, the money is moved around to create confusion, sometimes by wiring or transferring through numerous accounts. Finally, it is integrated into the financial system through additional transactions until the “dirty money” appears “clean”.

The Anti-Money Laundering Office was designated by the National Corporate Governance Sub-Committee on Commercial Bank, Securities and Insurance Sectors to chair the working group on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) under the Report on the Observance of Standards and Codes (ROSCs). The working group recognized that the KYC/CDD policies not only help financial institutions detect, deter, and prevent ML-FT, they also are a mandate for action if Thailand wishes to be viewed as compliant with the international standards in AML-CFT.

Anti-Money Laundering (AML) Policy:

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการฟอกเงินโดยปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งระบบและการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม นโยบายนี้ คือมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้:

 • The appointment of a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) who has sufficient level of seniority and independence and who has responsibility for oversight of compliance with relevant legislation, regulations, rules and industry guidance;
 • Establishing and maintaining a Risk Based Approach (RBA) towards assessing and managing the money laundering and terrorist financing risks to the company;
 • Establishing and maintaining risk-based customer due diligence, identification, verification and know your customer (KYC) procedures, including enhanced due diligence for those customers presenting higher risk, such as Politically Exposed Persons (PEPs);
 • Establishing and maintaining risk based systems and procedures to monitor on-going customer activity;
 • Procedures for reporting suspicious activity internally and to the relevant law enforcement authorities as appropriate;
 • The maintenance of appropriate records for the minimum prescribed periods;
 • Training and awareness for all relevant employees

Sanction List

THAIEXCHANGER is prohibited from transacting with individuals, companies and countries that are on prescribed Sanctions lists. THAIEXCHANGER will therefore screen against United Nations, European Union, UK Treasury and US Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctions lists in all jurisdictions in which we operate.


PRIVACY POLICY

The terms “you,” “your,” and “yours” refer to the customer/purchaser utilizing our Site. The terms “THAIEXCHANGER.COM”, “we”, “us”, and “our” refer to THAIEXCHANGER.COM

HOW WE COLLECT INFORMATION ABOUT YOU

When you visit the THAIEXCHANGER.COM website or use THAIEXCHANGER.COM services or THAIEXCHANGER.COM application, we collect information sent to us by your computer, mobile phone, or other access device. This information may include your IP address, device information including, but not limited to, identifier, name and type, operating system, location, mobile network information and standard web log information, such as your browser type, traffic to and from our site and the pages you accessed on our website.

If you create an account or use THAIEXCHANGER.COM services, we may collect the following types of information:

Contact information – your name, address, phone, email and other similar information.

Financial information – the full bank account that you link to your THAIEXCHANGER.COM Account or input when you use paid THAIEXCHANGER.COM Services.

Before permitting you to use THAIEXCHANGER.COM services, we may require you to provide additional information we can use to verify your identity or address or manage risk, such as your date of birth, social security number government identification number or other personal information. When you use THAIEXCHANGER.COM services, we collect information about your transactions and your other activities on our website and we may collect information about your computer, mobile device, or other access device for fraud prevention purposes to monitor for possible breach of your account, and to identify any malicious software or other activity that may harm THAIEXCHANGER.COM or its users.

HOW WE USE COOKIES

When you access our website or content or use our services THAIEXCHANGER.COM, we or companies we work with may place small data files called cookies or pixel tags on your computer or other device. We use these technologies to: Recognize you as a THAIEXCHANGER.COM customer;
Customize THAIEXCHANGER.COM services, content, and advertising;
Measure promotional effectiveness; and

Collect information about your computer or other access device to mitigate risk, help prevent fraud and promote trust and safety. We use both session and persistent cookies when you access our website or content. Session cookies expire and no longer have any effect when you log out of your account or close your browser. Persistent cookies remain on your browser until you erase them or they expire.

We also use Local Shared Objects, commonly referred to as “Flash cookies,” to help ensure that your account security is not compromised, to spot irregularities in behavior to help prevent fraud, and to support our sites and services.

We encode our cookies so that only we can interpret the information stored in them. You are free to decline our cookies if your browser or browser add-on permits, but doing so may interfere with your use of our website. The help section of most browsers or browser add-ons provides instructions on blocking, deleting or disabling cookies.